Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Prodávající Petr Karel Salda, sídlo 34813 Chodová Planá, Nádražní 477. zapsaný v Živnostenském rejstříku, dále jen "Prodávající" a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.sapex-pedikura.cz v sekci „O firmě“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Reklamace nebo opravy lze zasílat pouze Českou poštou, nebo osobním doručením na adresu prodejce.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Sapexu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
b) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Chodové Plané je náklad 0,- Kč;
c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

d) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávající mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Prodávajícího koupí expres. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky, za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Před uzavřením kupní smlouvy je povinnost si přečíst obchodní VOP a označit za přečtené/schválené.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se Prodejce zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodejci kupní cenu.
 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Prodávající dodá Kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
  
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Sapex zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodejce umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodejce škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost Prodávajícího:
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Sapex uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Záruční doba je ustanovena na 12 měsíců od převzetí zboží kupcem. Záruka se nevztahuje na součástky, které podléhají opotřebení provozem. Záruka zaniká jestliže se zboží neprovozuje dle návodu k použití.
  
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem, formulář ke stažení ZDE
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Petr Karel Salda, Nádražní 477, 34813 Chodová Planá.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  
Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Prodávající mu vrátí přijaté peněžení prostředky.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
Odstoupení od smlouvy Kupující-podnikatel se řídí předpisy ze Živnostenského zákona.  

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Obecné informace a povinné informace

Určení odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:


Petr Karel Salda
Nadrazní 477
34813 Chodova Plana

Odpovědný orgán sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, kontaktní údaje atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé operace zpracování dat jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačuje neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

Jako dotčená osoba máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru v případě porušení zákona o ochraně údajů. Odpovědným kontrolním orgánem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém sídlí naše společnost. Následující odkaz obsahuje seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byly předány vám nebo třetím stranám. Je poskytován ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání

Máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, původu dat, jejich příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů kdykoli v rámci příslušných právních předpisů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí kontaktních možností uvedených v potisku.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, který nám posíláte jako provozovatel webu, náš web používá SSL nebo. šifrování TLS. To znamená, že data přenášená prostřednictvím této webové stránky nemohou číst třetí strany. Šifrované spojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Přenos dat při uzavření smlouvy o nákupu a odeslání zboží

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám, pouze pokud je to nutné v průběhu smlouvy. Třetí strany mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu přenosu dat nedochází, nebo pouze pokud jste dali svůj výslovný souhlas.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

kontakt

Data přenášená prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně vašich kontaktních údajů, budou uložena za účelem zpracování vaší žádosti nebo budou k dispozici pro následné dotazy. Tato data nebudou předána bez vašeho souhlasu.

Údaje uvedené v kontaktním formuláři budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání postačuje neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Data přenášená prostřednictvím kontaktního formuláře s námi zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním nebo již není nutné ukládat data. Povinná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z YouTube pro integraci a zobrazování videoobsahu. Poskytovatelem video portálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při vyvolání stránky s integrovaným pluginem YouTube je navázáno připojení k serverům YouTube. Tím se YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně dat YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do zařízení. Cookies nám pomáhají, aby byl náš web uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „relační soubory cookie“. Tyto soubory cookie se po ukončení relace prohlížeče automaticky odstraní. Na druhé straně zůstanou v zařízení další soubory cookie, dokud je sami sami neodstraníte. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naši webovou stránku.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo bránit nastavení cookies. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se cookies po ukončení programu automaticky mazaly. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení cookies, které jsou nezbytné pro výkon procesů elektronických komunikací nebo poskytování určitých požadovaných funkcí (např. Nákupní košík), je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel této webové stránky máme legitimní zájem o ukládání cookies pro technicky bezchybné a bezproblémové poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny jiné soubory cookie (např. Pro analytické funkce), budou v tomto prohlášení o ochraně údajů zpracovány samostatně.Naše webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení a umožňují analýzu použití webu. Informace o vašem používání našich webových stránek generované cookies se přenášejí na server Google a ukládají se na něm. Umístění serveru je obvykle USA.

Soubory cookie Google Analytics se nastavují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel tohoto webu máme legitimní zájem na analýze chování uživatelů s cílem optimalizovat naše webové stránky a případně i reklamu.

IP anonymizace

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP. Zajišťuje, že společnost Google před odesláním do USA zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Mohou nastat výjimečné případy, kdy Google předá celou IP adresu serveru v USA a zkrátí ji tam. Naším jménem společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k vytváření zpráv o činnosti na webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu. Adresa IP přenášená službou Google Analytics není sloučena s jinými údaji Google.

Doplněk prohlížeče

Nastavení cookies pomocí vašeho webového prohlížeče lze zabránit. Některé funkce našeho webu však mohou být omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů týkajících se používání vašich webových stránek, včetně vaší IP adresy a následného zpracování společností Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je přístupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Google Analytics můžete zabránit shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách našeho webu: Deaktivujte Google Analytics.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

zpracování objednávek

Abychom plně vyhověli zákonným požadavkům na ochranu dat, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu na zpracování objednávek.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Náš web používá funkci „demografické funkce“ Google Analytics. Může být použit k vytváření sestav, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od Googlu a návštěvnických údajů od poskytovatelů třetích stran. Není možné přiřadit údaje konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklam v účtu Google nebo obecně zakázáním shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitky proti shromažďování údajů“.

 

Google AdWords a sledování konverzí Google
Naše webové stránky používají Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.
AdWords je online reklamní program. V rámci online inzertního programu spolupracujeme se sledováním konverzí. Po kliknutí na reklamu umístěnou společností Google je pro sledování konverzí nastaven soubor cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do zařízení. Soubory cookie Google AdWords ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Google a můžeme vidět ze souboru cookie, na který jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na náš web.
Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Soubory cookie konverzí se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci AdWords zjistí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránky se značkou pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords však neobdrží žádné informace, které by uživatelům umožňovaly osobní identifikaci. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete proti jeho použití vznést námitky. Zde musí být v uživatelském nastavení prohlížeče deaktivován konverzní soubor cookie. Do statistik sledování konverzí tedy není zahrnuto.
„Konverzní cookies“ se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel webových stránek máme legitimní zájem na analýze chování uživatelů s cílem optimalizovat naše webové stránky a reklamu.
Podrobnosti o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v pravidlech ochrany dat společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo bránit nastavení cookies. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

 

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Prodávajícího 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny. 

Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „eshop“);
 2. elektronickou poštou na adrese post@sapex-pedikura.cz
 3. faxem
 4. telefonicky

  Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Prodávajícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Objednávky přes eshop obdrží zákazníci s platným IČ/DIČ 2% slevu.

  IX. Platební podmínky

  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a.    platba v hotovosti při nákupu
  b.    platba předem bankovním převodem
  c.    na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí tzv. dobírečné), je obsaženo v ceně dopravného (6€). 
  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  X. Dodací podmínky

  Osobní odběr:
  Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
  Zasílání přepravní službou: Česká pošta
  Cena přepravy je stanovena na 200 Kč. Výjimku tvoří nábytek, křesla a balíky nad 20 kg. Zde je nutná dohoda.
  V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 5. Poštovné kvůli reklamaci i v záruční době hradí Kupující.
   
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu post@sapex-pedikura.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  XI. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

  I. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 8.2.2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího. Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.sapex-pedikura.cz v sekci „O firmě")

   
   
  Potřebujete poradit? Volejte : tel. +420272048707 nebo +420602290021
  fax +420272048904, č.ú.  je na webových stránkách a faktuře