Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Sapex, spol. s r.o. IČO 47453586, DIČ CZ47453486, sídlo 34813 Chodová Planá, Lučina 468. zapsaná v obchodním rejstříku který vede v Plzni, oddíl B, vložka 4158 jako prodávající dále jen "Sapex" a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o Sapexu jsou uvedeny na webové stránce www.sapex-pedikura.cz v sekci „O firmě“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Sapex nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Sapexu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a nebo služby.

Kupující kteří nejsou rezidenti v ČR musí použít zahraniční stránky www.sapex-pedikura.sk a platby v €.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sapex sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Sapexu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
b) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou Sapex uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Chodové Plané je náklad 0,- Kč;
c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

d) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které firma Sapex splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Sapexu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu firmy Sapex, přičemž registrovaní uživatelé Sapexu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Sapexu, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Sapexem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Sapexu koupí expres. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Sapexem, za případné chyby při přenosu dat nenese Sapex odpovědnost. Uzavření smlouvy Sapex neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Před uzavřením kupní smlouvy je povinnost si přečíst obchodní VOP a označit za přečtené/schválené.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny  podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu zkupní smlouvynebo ze smlouvy oposkytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát oddělení ADR Štěpánská 15120 00 Praha 2
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se Sapex zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Sapexu kupní cenu.
 
Sapex si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Sapex dodá Kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 
Sapex splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li Sapex věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Sapex odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
  
Sapex odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Sapex zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Sapex věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Sapex způsobila porušením své povinnosti.
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Obrázky u některých produktů a nářadí jsou jen ilustrační a nemusí se 100% podobat zboží v eshopu. jde především o jeden produkt vícera výrobců.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Sapex umožnila nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Sapex škodu způsobila porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost Sapexu:
Sapex odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Sapex odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Sapex nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Sapex uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je Sapex zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí Sapexu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Sapexu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Sapex vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Sapex nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Sapex nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Sapex dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Sapex odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li Sapex vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Sapexu.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující Sapexu na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se Sapex zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Sapex, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Záruční doba je ustanovena na 12 měsíců od převzetí zboží kupcem. Záruka se nevztahuje na součástky, které podléhají opotřebení provozem. Záruka zaniká jestliže se zboží neprovozuje dle návodu k použití.
  
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem, formulář ke stažení ZDE
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Sapex, spol. s r.o., Lučina 468, 34813 Chodová Planá.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Sapexu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Sapexu obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  
Spotřebitel odpovídá Sapexu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Sapex bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Sapex mu vrátí přijaté peněžení prostředky.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Sapex však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Sapexu odeslal.
Odstoupení od smlouvy Kupující-podnikatel se řídí předpisy ze Živnostenského zákona.  

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Sapex, spol. s r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách sapex-pedikura.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Sapex může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Sapex pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Sapexu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny. 

Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Sapex nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Sapexu (dále jen „eshop“);
 2. elektronickou poštou na adrese post@sapex.de;
 3. faxem;
 4. telefonicky

  Sapex doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Sapex. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. Objednávky přes eshop obdrží zákazníci s platným IČ 2% slevu.

  IX. Platební podmínky

  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a.    platba v hotovosti při nákupu
  b.    platba předem bankovním převodem
  c.    na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí tzv. dobírečné), je obsaženo v ceně dopravného. 
  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Sapexu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  X. Dodací podmínky

  Osobní odběr:
  Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
  Zasílání přepravní službou: Česká pošta
  Cena přepravy je stanovena na 200 Kč. Výjimku tvoří nábytek, křesla a balíky nad 20 kg. Zde je nutná dohoda.
  V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
   
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu post@sapex.de a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Sapexu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Sapexu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  XI. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Sapexu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

  I. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 8.2.2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Sapexu.. Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.sapex-pedikura.cz v sekci „O firmě")

   
   
  Potřebujete poradit? Volejte Sapex spol. s r.o.: tel. 272048707 nebo 602290021
  fax 272048904, č.ú.   CZ0303000000000225629600 BIC/SWIFT:  CEKOCZPP